tavirak11

 

นายทวีรักษ์  เอียดฤทธิ์

นายกเทศมนตรี

patchari2

 

นางพัชรี  ทองพันชั่ง

ปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม....

122906
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม 22/3/2559
292
204
1095
118070
6767
6086
122906

Your IP: 3.90.207.89
Server Time: 2019-06-20 16:13:42

รอการปรับปรุง...

รอการปรับปรุง...

 

โครงสรางเทศบาล

 

 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดำเนินการ
ที่จะดำเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทต.เขาหัวช้าง
 1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 30,000
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 2,730,200
รวม 2,760,200
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ ทต.เขาหัวช้าง
 2.1 แผนงานการศึกษา 10 4,753,200
 2.2 แผนงานสาธารณะสุข 3 285,000
 2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 980,000
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 170,000
รวม 6,188,200
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทต.เขาหัวช้าง
 3.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 90,000
รวม 90,000
4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทต.เขาหัวช้าง
 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 7 1,199,000
วม 1,199,000
รวมทั้งสิ้น 52   10,237,400

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2017/3/1371_1.pdf?time=1501491904926