tavirak11

 

นายทวีรักษ์  เอียดฤทธิ์

นายกเทศมนตรี

patchari2

 

นางพัชรี  ทองพันชั่ง

ปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม....

106031
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม 22/3/2559
221
232
1046
103429
4206
7120
106031

Your IP: 3.80.60.248
Server Time: 2019-02-21 20:55:49

วิสัยทัศน์ : (Vision)            

“ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ บูรณาการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา ส่งเสริมงานศาสนาวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พันธกิจ : (Mission)

            ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน

            ๒. จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นฐานครบทุกด้าน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีมาตรฐาน

            ๓. ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการ สร้างพื้นที่เรียนรู้ทุกกลุ่มวัย

            ๔. ส่งเสริมด้านการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

            ๕. ส่งเสริมสุขภาวะ การพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

            ๖. ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม

            ๗. อนุรักษ์บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

            ๘. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

            ๙. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

            ๑๐. พัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี

  


 ยุทธศาสตร์   

            ๑. ประชาชนอยู่ดีมีสุข

            ๒. การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็งมีคุณภาพ 

            ๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            ๔. ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล 

            ๕. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Border

Kสาว

ความพงพอใจ