tavirak11

 

นายทวีรักษ์  เอียดฤทธิ์

นายกเทศมนตรี

patchari2

 

นางพัชรี  ทองพันชั่ง

ปลัดเทศบาล

เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ

b11

b22

b55

b33

b44

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม....

055131
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม 22/3/2559
28
377
1063
52712
3321
7045
55131

Your IP: 54.224.220.72
Server Time: 2018-08-17 00:59:06

หนังสือราชการ

 

1.หนังสืออบรมสัมมนา

2.หนังสือการบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่าย บุคลากร

3.ขอแจ้งเปลี่ยนโครงการฝึกอบรมฯ

gif-dla

gif-lpdi

gif-HRD

gif-kapook

 

 

gif-snook

gif-thairat

gif-oh

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

            “พัฒนาคุณภาพชีวิต แนวคิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมงานศาสนาวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


  

พันธกิจ : (Mission)

            ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน

            ๒. จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นฐานครบทุกด้าน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีมาตรฐาน

            ๓. ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการ สร้างพื้นที่เรียนรู้ทุกกลุ่มวัย

            ๔. ส่งเสริมด้านการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

            ๕. ส่งเสริมสุขภาวะ การพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

            ๖. ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม

            ๗. อนุรักษ์บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

            ๘. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

            ๙. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

            ๑๐. พัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี

 Border

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัดพัทลุง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร อาณาเขต

     ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน และตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา

     ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด และเทือกเขาบรรทัด

     ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลแม่ขรี

     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาบรรทัดกั้นเขตระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง

1.2 เนื้อที่ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 170 ตารางกิโลเมตรโดยประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,750 ไร่ เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปกครองทางส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้

     หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์

     หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง

     หมู่ที่ 3 บ้านตะโหมด

     หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์

     หมู่ที่ 5 บ้านคลองนุ้ย

     หมู่ที่ 6 บ้านโหล๊ะจันกระ

     หมู่ที่ 7 บ้านควนอินนอโม

     หมู่ที่ 8 บ้านโหล๊ะเหรียง

     หมู่ที่ 9 บ้านป่าพงศ์

     หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งสบาย

     หมู่ที่ 11 บ้านนาส้อง

     หมู่ที่ 12 บ้านในโป๊ะ

1.3 ประชากร ประชากรทั้งสิ้น ๗,๐๗๐ คน แยกเป็นชาย 3,514 คน หญิง 3,556 คน จำนวนครัวเรือน 1,991 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 101 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลปี ณ พฤษภาคม 255๘)


 

 

 

ประวัติความเป็นมา

  เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้รับการยกฐานะตามอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวช้างและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเขาหัวช้างโดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วัน ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

           ปัจจุบันเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งทิศเหนือติดต่อกับตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน และตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา ทิศใต้ติดต่อกับตำบลคลองใหญ่  อำเภอตะโหมด  และเทือกเขาบรรทัด  ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลแม่ขรี  ทิศตะวันตกติดต่อกับ เทือกเขาบรรทัดกั้นเขตระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง