tavirak11

 

นายทวีรักษ์  เอียดฤทธิ์

นายกเทศมนตรี

patchari2

 

นางพัชรี  ทองพันชั่ง

ปลัดเทศบาล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม....

072170
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม 22/3/2559
369
196
2440
68608
4266
4294
72170

Your IP: 54.235.48.106
Server Time: 2018-11-17 15:44:01

gif-dla

gif-lpdi

gif-HRD

gif-kapook

 

 

gif-snook

gif-thairat

gif-oh

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัดพัทลุง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร อาณาเขต

     ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน และตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา

     ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด และเทือกเขาบรรทัด

     ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลแม่ขรี

     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาบรรทัดกั้นเขตระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง

1.2 เนื้อที่ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 170 ตารางกิโลเมตรโดยประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,750 ไร่ เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปกครองทางส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้

     หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์

     หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง

     หมู่ที่ 3 บ้านตะโหมด

     หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์

     หมู่ที่ 5 บ้านคลองนุ้ย

     หมู่ที่ 6 บ้านโหล๊ะจันกระ

     หมู่ที่ 7 บ้านควนอินนอโม

     หมู่ที่ 8 บ้านโหล๊ะเหรียง

     หมู่ที่ 9 บ้านป่าพงศ์

     หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งสบาย

     หมู่ที่ 11 บ้านนาส้อง

     หมู่ที่ 12 บ้านในโป๊ะ

1.3 ประชากร ประชากรทั้งสิ้น ๗,๐๗๐ คน แยกเป็นชาย 3,514 คน หญิง 3,556 คน จำนวนครัวเรือน 1,991 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 101 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลปี ณ พฤษภาคม 255๘)


 

 

 

ประวัติความเป็นมา

        เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้รับการยกฐานะตามอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวช้างและจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเขาหัวช้างโดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วัน ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

         ปัจจุบันเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร 

         ทิศเหนือติดต่อกับตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน และตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา 

         ทิศใต้ติดต่อกับตำบลคลองใหญ่  อำเภอตะโหมด  และเทือกเขาบรรทัด 

         ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลแม่ขรี 

  •          ทิศตะวันตกติดต่อกับ เทือกเขาบรรทัดกั้นเขตระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง