tavirak11

 

นายทวีรักษ์  เอียดฤทธิ์

นายกเทศมนตรี

patchari2

 

นางพัชรี  ทองพันชั่ง

ปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม....

106349
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม 22/3/2559
350
189
1364
103429
4524
7120
106349

Your IP: 18.212.206.217
Server Time: 2019-02-22 21:29:45

N1


นโยบายนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง


ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลเขาหัวช้างทุกท่าน ในการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ผ่านมา กระผมได้นำเสนอนโยบายไว้กับประชาชนว่า หากได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาบริหารเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จะดำเนินการบริหารเทศบาลภายใต้นโยบายที่ว่า จะทำทุกอย่างและทุกวิถีทาง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้ขอบเขตของงานตามบัญญัติไว้ในกฎหมาย กระผมนายทวีรักษ์ เอียดฤทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ขอนำเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบนโยบายการบริหารเทศบาลในแต่ละด้านก่อนรับหน้าที่ ดังนี้

1. จัดระบบขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

          1.1 จัดให้มีถังขยะทั่วถึงทุกชุมชน

          1.2 จัดให้มีรถเก็บขยะที่มีประสิทธิ์ภาพ

          1.3 จัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          2.1 จัดให้มีทีมกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพ

          2.2 จัดให้มีรถพยาบาลกู้ชีพให้บริการ 24 ชั่วโมง

3. พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาอย่างเป็นระบบ

          3.1 ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงไม่ขาดแคลน

4. ส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          4.1 ส่งเสริมทักษะภาษาให้กับประชาชน นักเรียน

          4.2 ส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ

4.3 ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างบูรณาการ

4.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง พร้อมคูระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

4.5 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทั่วทุกชุมชน

          5. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาของเยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

                   5.1 ส่งเสริมการกีฬาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

                   5.2 พัฒนาทักษะกีฬาสู่การเป็นมืออาชีพของเยาวชน

                   5.3 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี

                   5.4 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน

          6. ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

                   6.1 จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

                   6.2 จัดเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง

                   6.3 สร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจ ผู้สูงอายุ

          7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   7.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานด้วยมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

                   7.2 จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

                   7.3 พัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

                   7.4 ปรับปรุงเส้นทาง และทางระบายน้ำให้ใช้งานได้ดีทุกฤดูกาล

          8. นโยบายด้านสาธารณสุข

                   8.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออย่างจริงจัง

                   8.2 ส่งเสริมสนับการจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างสุขภาวะที่ดี

                   8.3 สร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาวะในชุมชนให้เข้มแข็ง

                   8.4 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกระดับ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑..

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน และเปลี่ยนหลอดไฟแบบประหยัดพลังงานให้แก่โรงเรียน/ชุมชน " 
โครงการพัทลุงเมืองสีเขียว ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

โดยเลือกพื้นที่มัสยิดบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ ๗ บ้านควนอินนอโม ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง..

ขอบคุณทุกๆความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนในพื้นที่และเครือข่ายการทำงานฯ..
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง สำนักงานท้องถิ่นอำเภอตะโหมด โรงเรียนบ้านควนอินนอโม โรงเรียนมุสลิมวิทยา มูลนิธิ มัสยิดบ้านควนอินนอโม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านควนอินนอโม กลุ่มจัดการขยะบ้านควนอินนอโม ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องที่เข้าร่วมฯ...

@ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง


garbage1

 

garbage2

 

garbage3

 

garbage6

 

garbage5

 

garbage9

 

garbage7

 

garbage8


13 มกราคม 2561 นายบุญเติม ภูร่องเลื่อน กับนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานวันเด็กประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

dek1


dek2


dek3


dek4


dek5


dek6


dek7


dek8

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561


Visit

 

 

Visit1

 

 

Visit2

 

 

Visit3

 

 

Visit5

 

 

Visit6

 

 

Visit7

 

7 กรกฎาคม 2560 ทางเทศบาลตำบลเขาหัวช้างได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ"การทำดอกไม้จันทน์"ประจำปีงบประมาณ 2560 

Untitled-1

 

Untitled-2

 

Untitled-4

 

Untitled-3

 

Untitled-5

 

Untitled-6

 

Untitled-7