วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑..

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน และเปลี่ยนหลอดไฟแบบประหยัดพลังงานให้แก่โรงเรียน/ชุมชน " 
โครงการพัทลุงเมืองสีเขียว ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

โดยเลือกพื้นที่มัสยิดบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ ๗ บ้านควนอินนอโม ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง..

ขอบคุณทุกๆความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนในพื้นที่และเครือข่ายการทำงานฯ..
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง สำนักงานท้องถิ่นอำเภอตะโหมด โรงเรียนบ้านควนอินนอโม โรงเรียนมุสลิมวิทยา มูลนิธิ มัสยิดบ้านควนอินนอโม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านควนอินนอโม กลุ่มจัดการขยะบ้านควนอินนอโม ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องที่เข้าร่วมฯ...

@ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง


garbage1

 

garbage2

 

garbage3

 

garbage6

 

garbage5

 

garbage9

 

garbage7

 

garbage8