tavirak11

 

นายทวีรักษ์  เอียดฤทธิ์

นายกเทศมนตรี

patchari2

 

นางพัชรี  ทองพันชั่ง

ปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม....

100550
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม 22/3/2559
60
206
690
98197
5845
18961
100550

Your IP: 54.226.58.177
Server Time: 2019-01-24 03:29:53

N1


นโยบายนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง


ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลเขาหัวช้างทุกท่าน ในการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ผ่านมา กระผมได้นำเสนอนโยบายไว้กับประชาชนว่า หากได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาบริหารเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง จะดำเนินการบริหารเทศบาลภายใต้นโยบายที่ว่า จะทำทุกอย่างและทุกวิถีทาง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้ขอบเขตของงานตามบัญญัติไว้ในกฎหมาย กระผมนายทวีรักษ์ เอียดฤทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ขอนำเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบนโยบายการบริหารเทศบาลในแต่ละด้านก่อนรับหน้าที่ ดังนี้

1. จัดระบบขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

          1.1 จัดให้มีถังขยะทั่วถึงทุกชุมชน

          1.2 จัดให้มีรถเก็บขยะที่มีประสิทธิ์ภาพ

          1.3 จัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          2.1 จัดให้มีทีมกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพ

          2.2 จัดให้มีรถพยาบาลกู้ชีพให้บริการ 24 ชั่วโมง

3. พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาอย่างเป็นระบบ

          3.1 ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงไม่ขาดแคลน

4. ส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          4.1 ส่งเสริมทักษะภาษาให้กับประชาชน นักเรียน

          4.2 ส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ

4.3 ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างบูรณาการ

4.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง พร้อมคูระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

4.5 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทั่วทุกชุมชน

          5. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาของเยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

                   5.1 ส่งเสริมการกีฬาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

                   5.2 พัฒนาทักษะกีฬาสู่การเป็นมืออาชีพของเยาวชน

                   5.3 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี

                   5.4 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน

          6. ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

                   6.1 จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

                   6.2 จัดเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง

                   6.3 สร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจ ผู้สูงอายุ

          7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   7.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานด้วยมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

                   7.2 จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

                   7.3 พัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

                   7.4 ปรับปรุงเส้นทาง และทางระบายน้ำให้ใช้งานได้ดีทุกฤดูกาล

          8. นโยบายด้านสาธารณสุข

                   8.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออย่างจริงจัง

                   8.2 ส่งเสริมสนับการจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างสุขภาวะที่ดี

                   8.3 สร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาวะในชุมชนให้เข้มแข็ง

                   8.4 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกระดับ