ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

 

001 เงยบ                    001 สานต                  001 แผว 

 

           

001 ดลเหลาะ                    001 ลบะ                      001 วลาส

  

 

001 กลยา                    001 เนอง                    001 ละออ

 

 

     

                                                         001 คลอย