tavirak11

 

นายทวีรักษ์  เอียดฤทธิ์

นายกเทศมนตรี

patchari2

 

นางพัชรี  ทองพันชั่ง

ปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม....

106315
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม 22/3/2559
316
189
1330
103429
4490
7120
106315

Your IP: 18.212.206.217
Server Time: 2019-02-22 21:27:35

 

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

 

บทที่ ๑
เทศบาลตำบล

 

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(
๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(
๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(
๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(
๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(
๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(
๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(
๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(
๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(
๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(
๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(
๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(
๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(
๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(
๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(
๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(
๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(
๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(
๙) เทศพาณิชย์