tavirak11

 

นายทวีรักษ์  เอียดฤทธิ์

นายกเทศมนตรี

patchari2

 

นางพัชรี  ทองพันชั่ง

ปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม....

182756
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม 22/3/2559
171
214
1447
179611
6078
5267
182756

Your IP: 18.207.254.88
Server Time: 2020-05-30 22:06:13

ส่วนที่ ๒ 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒มีรายละเอียดดังนี้

  • กรอบแนวคิดและหลักการ

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นต้นทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญดังนี้

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ

(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง

๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

 

๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

          นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก                     

          นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ                              

          นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ                              

          นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต                                   

          นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                  

นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

          นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                            

นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

         

๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ตุลาคม ๒๕๕๕ณ โรงแรมเชอราตันพัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปีงบ๒๕๕๖และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย๔ยุทธศาสตร์ ๒๘ประเด็นหลัก๕๖แนวทางการดำเนินการรวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาอาเซียนปี๒๕๕๘ครั้งที่๒เมื่อวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๕๕ณห้องประชุม๕๐๑ตึกบัญชาการทำเนียบเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเดิมประกอบด้วย๘ยุทธศาสตร์โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย๔ยุทธศาสตร์๓๐ประเด็นหลัก๗๙แนวทางการดำเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗โดยมี รายละเอียดดังนี้

 

วิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”

หลักการของยุทธศาสตร์

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่สมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

วัตถุประสงค์

๑)รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างรายได้ใหม่

๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)  

๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม

๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่

๓) การลดรายจ่าย

๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย๔ ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย๙ประเด็นหลัก ๓๓แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย๘ประเด็นหลัก ๒๐แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย ๘ประเด็นหลัก ๑๕แนวทางการดำเนินการ

 

๔. ค่านิยมหลักของคนไทย

ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้

๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน

๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม

๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๐) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 

๕. นโยบายของรัฐบาล

๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ

     พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐจึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่าประชารัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่ายโยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่าเห็นได้จากเพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”

๕.๒ นโยบายของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

       ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้

๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ

๓) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม

๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

๑) การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิตผู้ค้าผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.๑) สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้าผู้นำเข้าและส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง

๑.๒)สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานที่ดูแลควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียดสนุกเกอร์รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย

๑.๓)สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานที่รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยทันทีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข

๑.๔) ดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลพนักงานเมืองพัทยาลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบดำเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดสารเคมีและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วนร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบลงวันที่ ๑๘มิถุนายน ๒๕๕๗และกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

๒.๑)ทำการสำรวจศึกษารูปแบบการกระทำผิดในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ำเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตำแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการกระทำผิด

๒.๒)กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง

๒.๓)กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์

๒.๔)สำรวจและจัดทำข้อมูลการกระทำผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๒.๕)จัดทำข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี

๒.๖)จัดทำข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

๖. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

          ๖.๑ แผนพัฒนาภาค

                   กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

                   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้นเพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

                  

                    ๑. แนวคิดและหลักการ

                   ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม”ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

                   ๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย(๑)กำหนด

รูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน(๒)กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

                   ๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่

                    ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้

                   ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ

                   ๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา

                   ๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑลแนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร

                   ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตกโดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน

                   ๒.๓พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัดเช่น พิษณุโลก และขอนแก่น

                   ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

 

                   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้

                             ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                   (๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร พัฒนาการท่องเที่ยว

                   (๒) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล

                   (๓) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการพัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งตนเองได้ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและรายได้ และการอำนวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                   (๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากรในท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้     กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด

                   (๕) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์     อย่างยั่งยืน โดยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร้างความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต

                   ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด

                   (๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ำมันปาล์ม พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเลและการเตรียมความพร้อมพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ

                   (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง เน้นการรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว

                   (๓) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เน้นการคุ้มครองความปลอดภัย การอำนวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และสร้างภูมิคุ้มกัน แก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ และการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

                   ๓.๓ โครงการที่สำคัญ (Flagship Project)

                   (๑)โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ

                   (๒)โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร

                   (๓)โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ

                   (๔)โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต

                   (๕)โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                   (๖)โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                   (๗)โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

                   (๘)โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ

                   (๙)โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร

                   (๑๐) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล)

                   (๑๑)โครงการฟื้นฟูการทำนาในพื้นที่นาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

          ๖.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

                   วิสัยทัศน์(Vision)

                   “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร และการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ”

นิยาม : “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร”การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นต้น) และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและการผลิตสินค้าสำเร็จรูป) ที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดยเน้นที่พืชและสัตว์เศรษฐกิจศักยภาพสำคัญของกลุ่มจังหวัดได้แก่ยางพาราปาล์มน้ำมันไม้ผลและกุ้งทะเลและการเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตรและสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถดำเนินการได้ในระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

นิยาม : “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ”แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยี่ยมเยือนและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสร้างมูลค่าคุณค่าตลอดจนสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืน

เป้าประสงค์รวม (Objectives)

๑) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ระบบเศรษฐกิจ

๒) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

๓) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก

๔) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัย และมีศักยภาพในการส่งออก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

          ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์

 

 

ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

 

                  

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง

          วิสัยทัศน์ (Vision)

                   “เมืองคนคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีชุมชนเข้มแข็งเติบโตและมั่งคั่ง จากฐานการเกษตรวัฒนธรรมภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน”

โดยกำหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนช่วงปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ดังนี้

เมืองคนคุณภาพหมายถึง

          - คนพัทลุงมีความรักทางวัฒนธรรมและวิถีดั้งเดิมที่มีคุณค่ามีการศึกษาดีเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองอาเซียนพลเมืองโลกและความรักภาคภูมิใจในจังหวัดสูงมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสูง

          - คนพัทลุงตื่นตัวทางการเรียนรู้เป็นเมืองการศึกษาผู้คนใฝ่รู้เรียนรู้ตลอดชีวิตวัฒนธรรมการศึกษาเข้มแข็งสถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน

          - คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กายสติปัญญาจิตใจอารมณ์สังคมสิ่งแวดล้อมฯ) ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองชุมชนตามศักยภาพที่มีอยู่พัฒนาจังหวัดให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นเมืองสุขภาพดีปัญญาดีที่ยั่งยืน

เมืองสิ่งแวดล้อมดีหมายถึง

          - ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและบริหารการใช้ประโยชน์

ที่คำนึงถึงการใช้อย่างยั่งยืนและเกิดคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ

          - ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมภัยทางธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่องมีระบบการจัดการการป้องกันและการรับมือที่มีประสิทธิภาพ

          - สังคมพัทลุงเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองสีเขียวเกิดวัฒนธรรมการรักษ์ธรรมชาติในทุกหมู่บ้านปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้ทรัพยากรลดลงพื้นที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

          - พัทลุงเป็นเมืองอากาศบริสุทธิ์ไม่มีมลพิษทางสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะมีมาตรฐานเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี

ชุมชนเข้มแข็งหมายถึง

          - ชุมชนประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่ายดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          - ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพมีหลักประกันความมั่นคงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

          - วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนได้รับการจัดการอย่างเข้มแข็งมีคุณค่าทางการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน

เติบโตและมั่งคั่งจากฐานการเกษตรวัฒนธรรมภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน หมายถึง

          - เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเกษตรยึดหลักการผลิตที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลต่อสภาพแวดล้อมรักษาอัตราการผลิตให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

          - ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษย์เป็นการเกษตรจากการเรียนรู้บนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผลผลิตมีหลากหลายเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของจังหวัด

          - วัฒนธรรมภูมิปัญญาประเพณีผลผลิตจากภูมิปัญญาของจังหวัดสามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด

          - แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่นิเวศน์ภูเขา-ทะเลสาบ-วัฒนธรรมศาสนาประเพณีมีชื่อเสียงระดับประเทศและนานาชาติมุ่งสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจรโดดเด่นในการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมชุมชนและท้องถิ่นมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

พันธกิจ (Mission)

          การบริหารเชิงพื้นที่และการพัฒนาจังหวัดพัทลุงมุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดดเด่นและคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยน้อมนำ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”มาปรับใช้ในทุกกระบวนการและทุกภาคส่วนทั้งนี้ได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัดดังนี้

          1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพสุขภาพดีมีความรู้และปัญญาพร้อมคุณธรรมครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

          2. เสริมสร้างและจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า

          3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้สูงปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

          4. พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืนเป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดและความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

          5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจร

เป้าประสงค์รวมของแผนยุทธศาสตร์(Objective)

          เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา๔ปีจังหวัดจึงกำหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนาดังนี้

          1. พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลการเกษตรของจังหวัดสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สร้างงานอาชีพแก่เกษตรและชุมชน

          2. การท่องเที่ยวสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

          3. ประชาชนมีคุณภาพเรียนรู้ตลอดชีวิตสังคมน่าอยู่และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          4. พัทลุงเมืองสีเขียวทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี

          5. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพการคมนาคมปลอดภัยการบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

          จังหวัดพัทลุง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์๕ประเด็นโดยจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๒การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพิ่มคุณค่าครบวงจรที่ยั่งยืน

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓การพัฒนาคนคุณภาพสังคมคุณธรรมสู่เมืองแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๕การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองสู่อนาคต

 

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

          วิสัยทัศน์

“จังหวัดพัทลุง เป็นเมืองศูนย์กลางการเกษตร

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมโดดเด่น สังคมเข้มแข็ง คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พันธกิจ

          1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น

          2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรหลัก ของจังหวัดพัทลุง 

          3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

          4. พัฒนาการท่องเที่ยวที่โดดเด่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มุ่งนำเสนอการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย 

          5. ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของภาครัฐ เอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม และรองรับการท่องเที่ยวของประชาคมในภูมิภาคอาเซียน

          6. ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชนทั่วไปในชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านสุขภาวะความเข้มแข็งของชุมชน การบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          7. พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

          8. ส่งเสริมการบูรณาการระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง และให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และใช้โอกาสในการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดประโยชน์

          9. สนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

          10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

          11. อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณี วัฒนธรรมศาสนาให้คงอยู่สืบไป

          12. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในจังหวัดพัทลุง

          13. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          14. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          15. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

          1. เพื่อให้จังหวัดพัทลุง เป็นเมืองศูนย์กลางของการเกษตรในภูมิภาค ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพ มีรายได้ จากภาคเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่า เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่

2. เพื่อให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมโดดเด่น

          3. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน มีการส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุขการจัดสวัสดิการชุมชนที่มีมาตรฐาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

          4. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีการ

บูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วน และสามารถนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          5. เพื่อให้ประชาชน องค์กรภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ

   ภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ

   เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยว

   เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

   ให้มีคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า

2. ส่งเสริมอาชีพที่มีความต่อเนื่องจากภาคการเกษตรตามปรัชญา

   ของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น          

   ให้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

4. การส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่น

5. การส่งเสริมภาคเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม

7. เพิ่มช่องทางด้านการตลาดสินค้าภาคการเกษตร

 

1. ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว        

   เชิงวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น

2. ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว          

   ที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ต่าง ๆ

3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว        

    เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยว        

   และประชาคมการท่องเที่ยวอาเซียน

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

 

1. ส่งเสริมชุมชนสู่สุขภาวะที่ดีด้วยการบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

   และส่งเสริมด้านการสมานฉันท์

2. สร้างสังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยกลไกการศึกษา

    และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้าถึงและต่อเนื่อง

3. เตรียมความพร้อมของชุมชนสู่อาเซียน

4. พัฒนาระบบบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

5. การจัดสวัสดิการสังคมที่ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

6. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในการเป็นคนพัทลุง        

   ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกระดับ

7. การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

   การอนุรักษ์อัตลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่น โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม

8. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนภัยธรรมชาติ            

   และการมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน

9. พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในการประกอบอาชีพให้ได้มาตรฐาน

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ                  

   และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                      

   และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง                

   และการบริหารจัดการที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

 

 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำที่เน้นโครงข่ายและการบริหารการใช้น้ำ

   ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเสียและมลพิษจากขยะมูลฝอย

   แบบยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

3. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันอนุรักษ์

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

   ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน

2. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการภาครัฐด้วยกลไก              

    การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี              

   ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ท้องถิ่น ในการร่วมคิด ร่วมทำ

   ร่วมรับผิดชอบต่อท้องถิ่น

4. ส่งเสริมการจัดระบบบริการสาธารณะร่วมกันในเขตจังหวัด

5. ส่งเสริมระบบการจัดหารายได้ของท้องถิ่น

6. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม

 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐ

4. การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. การพัฒนาบทบาทสตรี

6. ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย

 

 

๑๐. แผนชุมชน

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สำหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการกำหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู่ ๓ แบบ ดังนี้

          ๑) แผนทำเอง

          ๒) แผนขอความร่วมมือ

๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน

โดยนำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย ๕๐% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง

๒) ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริเช่นการขุดลอกคู่คลองจัดหารเหล่องน้ำเพื่อการเกษตร

๓) ด้านการเกษตรเช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่างๆ

๔) ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยวการจัดทำการแข่งขันกีฬา

๕) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม ปัญหายาเสพติด

๖) ด้านการเมือง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ

๗) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย       

๘) ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำไม่มีความรู้เพียงพอ

          ๙) ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานโรคระบาด โรคอุบัติใหม่

          ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น

๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๒) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร.

 

๑๑. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลการเกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เช่น ปริมาณน้ำฝน แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น โดยจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้จัดทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อเทศบาลจะได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องสำรวจมีดังนี้

           ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน

           ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลด้านการเกษตร

           ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

           ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

           ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทำเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ

(๑) ด้านเกษตร

(๒) ด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

(๓) ด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

๑๒. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

วิสัยทัศน์

“ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่   บูรณาการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา ส่งเสริมงานศาสนาวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสร้างสังคมให้มีคุณภาพ

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

๑. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. เพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มสินค้า ลดต้นทุนการผลิต

๓. ประชาชนกีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึงและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

๔. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุข และได้รับการพัฒนาสุขภาวะครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา

ตัวชี้วัด

๑. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน

๒. จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่เพิ่มจำนวนขึ้น

๓. การจัดการระบบน้ำประปา สะอาด มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

๔. จำนวนที่ลดลงของอบายมุขในสังคม

๕. จำนวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. จำนวนการได้รับการพัฒนาสุขภาวะครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปัญญา

ค่าเป้าหมาย

๑. เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนามีมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ ๒ สาย

๒. ระบบไฟฟ้าสาธารณะได้รับการขยายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ ๒ สาย

๓. ระบบการจัดการน้ำประปาได้รับการพัฒนามาตรฐานครบร้อยเปอร์เซ็นต์

๔. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรมต่อปี

๕. กิจกรรมการพัฒนาสุขภาวะไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรมต่อปี

กลยุทธ์

๑. พัฒนาด้านงานบริการสาธารณะ

๒. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

๓. การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๔. การบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ

๕. การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละอองและเสียง

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น

๗. การสร้างธรรมาภิบาลขององค์กร

****************************

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๐– ๓๐ กันยายน๒๕๖๑)