สถิติการให้บริการสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ประจำปี 2561

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน

-----------------------------------------

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

การแจ้งเกิด

-

 

การแจ้งตาย

19

 

การแจ้งย้ายเข้า

316

 

การแจ้งย้ายออก

155

 

การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน

86

 

การขอเลขที่บ้านใหม่

14

 

การเพิ่มชื่อ

-

 

การคัดข้อมูลเอกสารอื่นๆ

231

 

 

ที่มา: งานทะเบียนเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง