Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง 999 หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 074 – 673963 www.khaohuachang.go.th
 
นายจุติพล ช่วยราชการ
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง
 
นางพัชรี ทองพันชั่ง
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้าง
 อำนาจหน้าที่
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
การบริหารงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินรายไตรมาส
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ประกาศรายงานรับจ่ายเงิน
งบทดลองประจำเดือน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
ฐานข้อมูลภาครัฐ (Open Data
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานการเงินรายไตรมาส
การให้บริการ
E-SERVICE
ขั้นตอนการขออนุญาตสร้างอาคาร
ภาษีน่ารู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567  (ดู : 37)
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก ประจำปี 2567  (ดู : 154)
ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้างอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  (ดู : 73)
จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2567 (ดู : 109)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2567 (ดู : 54)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพราะราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 27)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวช้าง-โหล๊ะเหรียง (ดู : 90)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลฯ (ดู : 44)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการเจาะบ่อบาดาลฯ (ดู : 44)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปาหอถังเหล็กฯ (ดู : 60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ (ดู : 43)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์่ร่วมกัน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดู : 82)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2567) (ดู : 14)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) (ดู : 67)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566) (ดู : 36)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566) (ดู : 39)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) (ดู : 93)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565ถึงเดือนธันวาคม 2565) (ดู : 88)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
 
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
วัดตะโหมด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง คลิ๊กที่นี่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
  999 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 
โทรศัพท์ : 074 - 673963
โทรสาร : 074 – 610499
E-mail Address : saraban-khaohuachang@lgo.mail.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khaohuachang.go.th
นายจุติพล ช่วยราชการ เบอร์โทร063-6137585. All rights reserved. Powered by stsbbs