Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง 999 หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 074 – 673963 www.khaohuachang.go.th
 
นายจุติพล ช่วยราชการ
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง
 
นางพัชรี ทองพันชั่ง
ปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้าง
 อำนาจหน้าที่
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
การบริหารงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการเงินรายไตรมาส
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ประกาศรายงานรับจ่ายเงิน
งบทดลองประจำเดือน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
ฐานข้อมูลภาครัฐ (Open Data
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานการเงินรายไตรมาส
การให้บริการ
E-SERVICE
ขั้นตอนการขออนุญาตสร้างอาคาร
ภาษีน่ารู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 (ดู : 37) 21 มี.ค. 2567
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก ประจำปี 2567 (ดู : 154) 19 ม.ค. 2567
ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้างอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 73) 18 ธ.ค. 2566
จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2567 (ดู : 109) 6 ธ.ค. 2566
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2567 (ดู : 54) 6 ธ.ค. 2566
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพราะราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 27) 16 พ.ย. 2566
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 43) 10 ต.ค. 2566
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 35) 29 ก.ย. 2566
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 (ดู : 42) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศ บริการรับชำระภาษีท้องถิ่น นอกสถานที่ประจำปี2566 (ดู : 45) 26 พ.ค. 2566
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 193) 31 มี.ค. 2566
ประกาศลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2566 (ดู : 70) 31 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 86) 24 ม.ค. 2566
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 76) 20 ม.ค. 2566
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ฉบับ สตง.รับรอง) (ดู : 447) 27 ธ.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 (ดู : 127) 28 พ.ย. 2565
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 2566 (ดู : 112) 24 พ.ย. 2565
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 131) 12 ต.ค. 2565
โครงการสายใยครอบครัวล้อมรั้วรักก่อนวัย (ดู : 102) 29 มิ.ย. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ดู : 107) 28 มิ.ย. 2565
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับ สตง.รับรอง) (ดู : 575) 12 พ.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ดู : 135) 28 เม.ย. 2565
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 136) 27 เม.ย. 2565
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2ข้างทางประจำปีงบประมาณ2565 (ดู : 137) 25 เม.ย. 2565
โครงการคิดถึงหม่อมจุ้ย (ดู : 236) 25 เม.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เรื่องการเปิดรับสมัครสนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ดู : 134) 25 เม.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 128) 25 เม.ย. 2565
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ดู : 110) 22 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 113) 17 ธ.ค. 2564
มาตราจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 115) 2 ธ.ค. 2564
เเบบบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 276) 30 พ.ย. 2564
ขั้นตอนการขออนุญาตสร้างอาคารและแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 206) 9 พ.ย. 2564
การเสียภาษีประจำปี (ดู : 244) 9 พ.ย. 2564
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 219) 9 พ.ย. 2564
เอกสารแนะนำที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 207) 9 พ.ย. 2564
เรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล ตำบลเขาหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 204) 9 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 113) 25 ต.ค. 2564
มาตราป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 109) 18 ต.ค. 2564
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ (ดู : 108) 15 ต.ค. 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 113) 7 ต.ค. 2564
ประกาศผลการลดใช้พลัังงาน (ดู : 120) 4 ต.ค. 2564
ข้อมูลตลาดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ดู : 165) 30 ก.ย. 2564
มาตราการป้องกันการรับสินบน (ดู : 111) 13 ก.ย. 2564
ข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ดู : 112) 9 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเขาหัวช้าง (ดู : 110) 17 ส.ค. 2564
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ดู : 109) 13 ส.ค. 2564
มาตราการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (ดู : 108) 2 ส.ค. 2564
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 110) 22 ก.ค. 2564
นโบายเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ดู : 110) 31 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 112) 7 พ.ค. 2564
การบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา (ดู : 114) 1 พ.ค. 2564
สถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย (ดู : 115) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 (ดู : 109) 9 ต.ค. 2563
นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (ดู : 112) 1 ต.ค. 2563
คำสั่งงานบุคคล (ดู : 128) 24 ส.ค. 2563
กิจกรรมธรรมะสร้างสุขในการทำงาน (ดู : 107) 3 พ.ย.
แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 107) ธ.ค.
เทศบาลยิ้ม (ดู : 93) ธ.ค.
แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ดู : 96) ธ.ค.
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 98) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
  999 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 
โทรศัพท์ : 074 - 673963
โทรสาร : 074 – 610499
E-mail Address : saraban-khaohuachang@lgo.mail.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khaohuachang.go.th
นายจุติพล ช่วยราชการ เบอร์โทร063-6137585. All rights reserved. Powered by stsbbs